Behandelovereenkomst MadelinsFood

(Wettelijke verplichting sinds ingaan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018).

De behandelovereenkomst tussen cliënt en diëtist treedt in werking bij het invullen van het intakeformulier. 

1. Definities
– Diëtist: professional, die voedingsadvies en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren. Hier verder genoemd kan ‘diëtist’ vervangen worden door de eigenaar van de online diëtistenpraktijk ‘MadelinsFood’, te weten Madelin Pelgröm. 
– Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die voor voedingsadvies of dieetbehandeling de diëtist consuleert. 
– Dieetbehandeling: advisering en begeleiding welke tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. 
– Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie. 

2. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat bij het maken van de eerste afspraak is overeengekomen wat de aard van de dienst is. 

3. De Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring (te raadplegen via de website www.madelinsfood.nl) maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de diëtist en de cliënt. 

4. Cliënt geeft toestemming voor het registreren van zijn/haar gegevens, dit houdt in: de persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een (online) consult en online communicatie. De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimaal voedingsadvies en een optimale dieetbehandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Cliënt heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van MadelinsFood. 

Scroll naar boven