Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 MadelinsFood: MadelinsFood, gevestigd te Voorst, KvK-nummer 90540581.
1.2 Klant: degene met wie MadelinsFood een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: MadelinsFood en Klant samen.
1.4 Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
1.5 Derden: in voorkomende gevallen kan MadelinsFood haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. MadelinsFood kan te alle tijden de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk is.
1.6 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, genoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MadelinsFood.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met de Klant, waarbij derden betrokken worden. 
2.3 MadelinsFood en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
2.4 MadelinsFood en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 MadelinsFood hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
3.2 MadelinsFood mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3.3 MadelinsFood en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. In de offerte van MadelinsFood staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door MadelinsFood voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
3.4 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties bevatten geen BTW aangezien MadelinsFood dit niet in rekening mag brengen, zijn exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven. 
3.5 MadelinsFood mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
3.6 MadelinsFood zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaan aan de ingang ervan.
3.7 Een consument mag de overeenkomst met MadelinsFood opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.
3.8 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Klant het abonnement uiterlijk een maand voor de nieuwe abonnementstermijn dient te beëindigen. Dit kan via een mail naar info@madelinsfood.nl

Artikel 4 – Betalingen, betalings- termijn en voorwaarden 

4.1 Het honorarium van MadelinsFood en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door MyFoodCoach steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van MadelinsFood kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschot basis worden gefactureerd.
4.2 De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na de factuurdatum hebben voldaan, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
4.3 De betalingstermijnen die MadelinsFood hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat MadelinsFood aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. Na deze vervaldag is de Klant over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd van 15%, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door MadelinsFood worden opgeschort, dit zonder dat MadelinsFood dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is MadelinsFood in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
4.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan MadelinsFood of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door MadelinsFood te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de Klant, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom. 
4.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is MadelinsFood gerechtigd het volledige bedrag op te eisen. 
4.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door MadelinsFood plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is MadelinsFood gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is. 
4.7 MadelinsFood
 kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht de zorgverzekeraar van de Klant niet tot (gehele of gedeeltelijke) vergoeding overgaan. De betalingsverplichting naar MadelinsFood zal te alle tijden blijven staan. Vergoeding zal altijd eerst van het eigen risico worden ingehouden.
4.8 MadelinsFood mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten.
4.9 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van MadelinsFood op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
4.10 
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MadelinsFood, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 5 – tussentijdse wijziging van de opdracht 

5.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Klant, zal MadelinsFood de noodzakelijke aanpassing indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meer werk en tijdsinspanning ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereis is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de Klant. De Klant heeft zich door het weizigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan. 

Artikel 6  –  Tussentijdse beëindiging van de opdracht     

6.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëndigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. 
6.2 Indien door de de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft MadelinsFood desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats. 
6.3 MadelinsFood mag van haar bevoegsheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. MadelinsFood houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging. 

Artikel 7 – Inspanningsverplichting 

7. 1 MadelinsFood zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter ee inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat MadelinsFood  niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant en/of cliënt gestelde doel.  

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1 De Klant heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
8.2 Indien de opdracht/het coachtraject is aangevangen en de termijn van 14 kalenderdagen is nog niet voltooid, is de Klant voor het gedeelte van het coachtraject, zoals het voorbeelddagmenu, dat de klant reeds heeft ontvangen/gevolgd een gebruikersvergoeding verschuldigd van €75,-.
8.3 De Klant volgt een coachtraject/programma waarvan het programma tenminste 3 maanden duurt. MadelinsFood stelt de Klant in de gelegenheid het totaalbedrag te betalen over meerdere termijnen. Indien de 14 kalenderdagen van het herroepingsrecht zijn verstreken is de Klant dus verplicht het gehele programma van 3 maanden af te betalen.

Artikel 9 – Opschortingsrecht

9.1 Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Verrekening

10.1 Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan MadelinsFood te verrekening met een vordering op MadelinsFood.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 MadelinsFood is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de Klant en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens MadelinsFood geleverde zaken en/of diensten.
11.2 MadelinsFood is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op MadelinsFood rust slechts een inspanningsverplichting. 

Artikel 12 – Annuleringsvoorwaarden coachgesprek 

12.1 Als de Klant een telefonische afspraak wil afzeggen, dienst de Klant dit minimaal 24 uur van tevoren via WhatsApp bij zijn/haar coach of per mail aan info@madelinsfood.nl kenbaar te maken. Bij afzegging binnen 24 uur of wanneer de Klant zonder bericht niet telefonisch beschikbaar is voor de afspraak, zal de afspraak komen te vervallen.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant

13.1 De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan MadelinsFood.
13.2 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
13.3 Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert MadelinsFood de betreffende bescheiden.
13.4 Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MadelinsFood redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Duur overeenkomst dienst

14.1 De overeenkomst tussen MadelinsFood en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van tenminste 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
14.2 Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of MadelinsFood de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van tenminste 1 maand. 

Artikel 15- Vrijwaring

15.1 De Klant vrijwaart MadelinsFood tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door MadelinsFood geleverde producten en/of diensten.

Artikel 16 – Klachten

16.1 De Klant moet een door MadelinsFood geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
16.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant MadelinsFood daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
16.3 Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming MadelinsFood hiervan op de hoogte stellen.
16.4 De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat MadelinsFood hierop gepast kan reageren.
16.5 De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en MadelinsFood.
16.6 Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat MadelinsFood andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 17 – Ingebrekestelling

17.1 De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan MadelinsFood.
17.2 De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling MadelinsFood ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Klant

18.1 Wanneer MadelinsFood een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 19 – Wijziging overeenkomst

19.1 Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en MadelinsFood de overeenkomst aanpassen.

Artikel 20 – Wijziging algemene voorwaarden

20.1 MadelinsFood mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
20.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang mag MadelinsFood altijd doorvoeren.
20.3 Ingrijpende wijzigingen zal MadelinsFood zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
20.4 Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 21 – Overgang van rechten

21.1 De Klant kan geen recht uit een overeenkomst met MadelinsFood aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van MadelinsFood.
22.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 22 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

22.1 Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
22.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door bepaling die het dichts in de buurt komt van wat MadelinsFood bij het opstellen van de voorwaarden op de punt voor ogen had.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en MadelinsFood is Nederlands recht van toepassing.
23.2 De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van MadelinsFood is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en MadelinsFood, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 24 – Geheimhouding 

24.1 MadelinsFood is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent de Klant is bekend geworden. MadelinsFood houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van de Klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de Klant zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ter grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. 

Artikel 25 – Bijzondere bepalingen 

25.1 MadelinsFood behoudt zich het recht voor om deelnemers/klanten van een dienst die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een dienst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Klant en laat onverlet de verplichting van de Klant tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan MadelinsFood. 


Opgesteld op 01-09-2023.

Scroll naar boven